10.06.1997 BVR houdende de vaststelling van de voorwaarden voor en de procedure tot individuele erkenning van de volledige gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's of studiegetuigschriften met de diploma's, uitgereikt door de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
119226
essentie
Zolang buitenlandse diploma's of getuigschriften niet opgenomen zijn in een algemene gelijkwaardigheid, zoals bedoeld in art. 57 van het decreet 13.07.1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, kan de Vlaamse minister, bevoegd voor het ond ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren