17.02.2005 Ordonnantie wijz. ordonnantie 14.05.1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verband met de termijnen voor het toezicht die van toepassing zijn op de akten van de gemeenteoverheden vastgesteld in het kader van de ordonnantie 07.10.1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
et al.
inforumnummer
200124
essentie
De schorsings- en vernietigingstermijn waarover de regering beschikt om de uitvoering van een akte, waarbij een gemeenteoverheid de wet schendt of het algemeen belang schaadt, te schorsen of te vernietigen, wordt ingekort van 50 tot 30 dagen voor de keuze ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren