10.03.2005 Ordonnantie houdende instemming met volgende internationale akten: het Aanvullende Protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake de grensoverschrijdende samenwerking van territoriale gemeenschappen of autoriteiten, opgemaakt te Straatsburg op 09.11.1995 - Het aanvullend protocol nummer 2 bij de Europese Kaderovereenkomst inzake de grensoverschrijdende samenwerking van territoriale gemeenschappen of autoriteiten aangaande interterritoriale samenwerking, opgemaakt te Straatsburg op 05.05.1998

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
et al.
inforumnummer
200572
essentie
De territoriale gemeenschappen of autoriteiten (waaronder gemeenten en OCMW's) kunnen maatregelen nemen in het kader van akkoorden die ze hebben afgesloten met het oog op grensoverschrijdende samenwerking. ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren