21.12.2007 Dec. tot aanvulling van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21.04.2004 betr. de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade [ Milieuschadedecreet ]

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
226027
essentie
Dit decreet vult het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) aan met een titel XV Milieuschade. Met dit decreet wordt de Europese richtlijn 2004/35/EG van 21.04.2004 over milieuaansprakelijkheid omgezet naar Vlaamse wetgeving. Op d ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren