18.07.2008 BVR wijz. BVR 08.07.2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden, wijz. KB 15.05.2001 betr. de administratieve geldboeten, bedoeld bij art. 8 van de wet 28.03.1975 betr. de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten en tot bepaling van de controlebevoegdheden bij het uitoefenen van het toezicht op de uitvoering van de wet 28.03.1975 betr. de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, voor wat betreft de bevoegdheden van het Agentschap voor Landbouw en Visserij

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
232292
essentie
Dit besluit wijzigt het besluit tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers. Het gaat om het schrappen van de overbodige definitie voor autonoom beheer en het toevoegen van de startdatum ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren