22.12.2008 Wet houdende diverse bepalingen (I) - Maatschappelijke integratie - Wijziging van de organieke wet 08.07.1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (art. 4)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233366
essentie
Bij ontstentenis van een beslissing van het OCMW binnen de daarvoor bepaalde termijn van een maand, kan een beroep bij de arbeidsrechtbank worden ingevoerd. Op straffe van verval, moet het worden ingediend binnen de drie maanden na de vaststelling van dez ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren