04.05.2009 KB tot uitvoering van het art. 37, par. 16bis, eerste lid, 3°, en lid. 4, van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, wat de kinderen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie betreft

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
238399
essentie
Aan de rechthebbende, jonger dan 18 jaar waarbij is vastgesteld dat deze lijdt aan chronische nierinsufficiëntie onder dialyse of die lijdt aan tubulopathie, wordt een forfaitaire tegemoetkoming van 30 EUR per maand toegekend. Deze tegemoetkoming dient o ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren