12.07.2009 Bijzondere wet wijz. art. 26 van de bijzondere wet 06.01.1989 op het Arbitragehof

ondertekenaar
VANACKERE Steven - Vice-Eerste Min. en Min. van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen,
VAN ROMPUY Herman - Eerste Min.,
inforumnummer
240151
essentie
Deze wet bepaalt de rangorde waarin in beginsel de rechterlijke toetsing toetsing van wetten, decreten en ordonnanties in het licht van de grondrechten plaatsheeft, met dien verstande dat in beginsel eerst een prejudiciële vraag moet worden gesteld aan h ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren