27.11.2009 MB houdende herverdeling van de middelen voor specifieke bijkomende projecten bedoeld in art. 7, par. 3, van het KB 10.09.2009 houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ondertekenaar
COURARD Philippe - Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
243374
essentie
Een bedrag van 28947,08 EUR wordt herverdeeld onder sommige OCMW's zoals bepaald in de bijlage aan dit besluit. De bijkomende middelen dienen voor personeels- en werkingskosten van bijzondere bijkomende projecten van de OCMW's ter bevordering van de socia ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren