12.01.2010 KB wijz. KB 19.11.1998 betr. de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
VERVOTTE Inge - Min. van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven,
inforumnummer
244334
essentie
Dit besluit voert een nieuwe bepaling in, in het KB 19.11.1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen. Deze bepaling betreft de omzetting van de laatste twee weken van de postnatale rustperiode in ve ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren