27.01.2010 KB wijz. KB 26.04.2007 tot uitvoering van art. 3, par. 1, 2°, van het KB nr. 143 van 30.12.1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van klinische biologie

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
244613
essentie
Het KB 26.04.2007 legt de criteria vast waaraan de rechtspersonen moeten voldoen die laboratoria uitbaten met het oog op de tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging voor de prestaties klinische biologie. De effecten van dit beslu ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren