05.07.2010 KB wijz. verscheidene bepalingen betr. het geldelijk statuut van personeelsleden van de federale overheidsdiensten

ondertekenaar
VERVOTTE Inge - Min. van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven,
WATHELET Melchior - Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Minister van Begroting, Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de Minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de Eerste Minister, Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste Minister,
inforumnummer
248979
essentie
De weddeschalen van de bijlage 1 van het KB 29.06.1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten vanaf 01.08.2010 worden aangepast.
nvdr: Het KB 29.06.1973 houdende bezoldigingsregeling van het personee ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren