27.02.2011 KB wijz. de bijlage van het KB 04.05.2009 tot uitvoering van het art. 37, par. 16bis, eerste lid, 3°, en lid. 4, van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, wat de kinderen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie betreft

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
254557
essentie
Aan de kinderen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie wordt een forfaitaire tegemoetkoming toegekend om de kosten van producten voor bijzondere voeding te dekken. De diagnose van chronische nierinsufficiëntie wordt gesteld door een geneesheer-spe ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren