04.07.2011 Programmawet (I) - Sociale zaken en Volksgezondheid - Wijziging van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994 (art. 16, 17 en 18)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min., belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid,
et al.
inforumnummer
256919
essentie
Om de vrijwillige werkhervatting door de gerechtigden die arbeidsongeschikt zijn erkend en die van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen genieten te bevorderen schaft deze wet het voorafgaandelijk karakter van de toelating tot werkhervatting af. De toelating ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren