18.12.2015 Wet wijz. wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

ondertekenaar
FRANCKEN Theo - Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
JAMBON Jan - Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen,
inforumnummer
297288
essentie

Deze wet heft, in het kader van de versnelde procedures in volle rechtsmacht bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, het regulariseren van een verzoekschrift voorafgaandelijk aan het inschrijven op de rol op. Verder wordt de annulatieprocedure aang ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren