05.04.2021 Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord 07.09.2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betr. de uitvoering van een aantal bepalingen van het Protocol bij het Verdrag van 1979 betr. grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, met bijlagen, ondertekend in Göteborg op 30.11.1999, zoals gewijzigd op 04.05.2012 te Genève

ondertekenaar
MARON Alain - bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
344475
essentie

Deze ordonnantie betreft de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende de uitvoering van een aantal bepalingen van het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestri ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren