21.07.2021 Wet houdende omzetting van Richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14.11.2018 wijz. Richtlijn 2010/13/EU betr. de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn 'audiovisuele mediadiensten') in het licht van een veranderende marktsituatie

ondertekenaar
DE SUTTER Petra - Vice-Eerste Min. en Min. van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post - Federale Regering
inforumnummer
348459
essentie

Deze wet brengt de verplichtingen van de audiovisuele mediadiensten op aanvraag ('video on demand' - 'streaming TV') dichter bij die van de lineaire audiovisuele mediadiensten (traditionele televisie). Zij reguleert ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren