02.12.2021 KB wijz. KB 02.10.1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel betr. het deconnectierecht

ondertekenaar
DE SUTTER Petra - Vice-Eerste Min. en Min. van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post - Federale Regering
inforumnummer
351855
essentie

Dit besluit stelt het digitale deconnectierecht in voor alle personeelsleden, contractuelen en statutairen, van het federaal administratief openbaar ambt. Het voorziet eveneens een verplichting tot overleg over de deconnectie en het gebruik van digital ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren