15.07.2022 MB tot uitvoering van het KB 26.12.2015 houdende de voorwaarden waaronder organisaties een financiële toelage kunnen genieten voor de uitvoering van een opdracht of voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, bedoeld in art. 69, eerste lid, 4°, zesde en zevende lid en art. 69bis van de wet 30.04.1994 houdende sociale bepalingen

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
inforumnummer
358403
essentie

Dit besluit voert de nieuwe reglementering uit betreffende de toekenning van een financiële toelage aan bepaalde organismen (met name gemeenten, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsstructuren en vzw) voor de uitoefening van een begele ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren