23.12.2005 BVR tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van art. 10 van het dec. 23.12.2005 wijz. dec. 07.05.2004 wijz. dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten en houdende wijz. dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
207338
essentie
Art. 10 van het decreet 23.12.2005 heeft uitwerking met ingang van 01.01.2006.
Dit artikel wijzigt art. 9 van het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen. Het is de bedoeling van de Vlaam ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren