12.05.2006 BVR wijz. BVR 05.10.2001 tot uitvoering van art. 33ter van het dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

ondertekenaar
PEETERS Kris - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
210486
essentie
In afwachting van het derde Vlaams actieprogramma ter implementatie van de Nitraatrichtlijn 91/676/EEG doen zich op het terrein belangrijke verschuivingen voor van nutriëntenhalten die negatieve effecten hebben op het bestaande onevenwicht tussen mestpro ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren