07.07.2006 Dec. wijz. de gemeentekieswet, gecoördineerd op 04.08.1932, de wet 19.10.1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot organisatie van de geautomatiseerde stemming van 11.04.1994

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
211087
essentie
Dit decreet wijzigt het kiesdecreet naar aanleiding van het schorsingsarrest nr. 90/2006 van het Arbitragehof. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de devolutieve werking van de lijststem.
Daarnaast bleven nog enkele onvolkomenheden bestaa ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren