31.01.2008 Ordonnantie wijz. de organieke ordonnantie 23.02.2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
VANHENGEL Guy - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
226032
essentie
De Regering wordt ertoe gemachtigd een recht van opstal of van erfpacht te verlenen aan een publiekrechtelijke rechtspersoon op een onroerend goed dat aan het Gewest toebehoort met het oog op de bestemming ervan voor het bouwen van openbare woningen. In d ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren