30.03.2023 MB tot uitvoering van art. 126/3, par. 1, van de wet 13.06.2005 betr. de elektronische communicatie met het oog op de vaststelling van de lijst van gerechtelijke arrondissementen en politiezones die aan de gegevensbewaringsplicht zijn onderworpen, samen met de bewaartermijn

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
365530
essentie

Dit besluit stelt de lijst vast van de gerechtelijke arrondissementen die aan de gegevensbewaringsplicht van de gegevens van operatoren die aan de eindgebruikers elektronische-communicatiediensten aanbieden, zijn onderworpen, samen met de bew ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren